Statut i Regulamin

Statut i Regulamin  Sprytnych Misiów

  1. Nazwa : Klub Dziecięcy Sprytne Misie
  2. Siedziba Klubu Ul. Wita Stwosza 81b/2  80-306 Gdańsk
  3. Nip Klubu Sprytne Misie : 5842732835
  4. Osoby zarządzające Klubem Dyrektor Ewa Ryś, Sandra Wróblewska s.c

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367),

Klub jest placówką niepubliczną, działającą na podstawie obowiązującego Regulaminu i Statutu.

CELE I ZADANIA KLUBU

– zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

– zapewnienie bezpiecznej i miłej atmosfery oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,

– wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

– ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

– prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego rozwoju,

– prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej, teatralnej.

BEZPIECZEŃSTWO W KLUBIE

1. W Klubie zajęcia prowadzone są dla małej grupy dzieci pod opieką trzech opiekunek

2. Klub zapewnia bezpieczeństwo dziecku podczas jego pobytu na terenie placówki.

3. Podczas pobytu na ogrodzie, zajęcia odbywają się na terenie bezpiecznym, zamkniętym, a dzieci korzystają ze sprzętu przystosowanego do ich wieku

4. Klub ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków , za wiedzą i zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.

5. W Klubie zabrania się podawania farmaceutyków oraz stosowania jakichkolwiek zabiegów lekarskich za wyjątkiem sytuacji nagłych bezpośrednio ratujących życie dziecka.

6. W sytuacji pogorszenia się stanu dziecka, rodzice zostają natychmiast poinformowani przez opiekuna i zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z Klubu.

7. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem

ORGANIZACJA KLUBU

1. Klub funkcjonuje cały rok za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i w okresie wakacyjnym jest przerwa  7 dniowa, przeznaczona na sprzątanie placówki oraz urlopy wypoczynkowe kadr.

2. Klub czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.00.

3. Klub przyjmuje dzieci w wieku 1,5 – 3lat

4. Podstawową jednostką organizacyjną Klubu jest grupa, a liczba osób w grupie wynosi nie więcej niż 15 w danym momencie w ciągu dnia.

5. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w Klubie

6.Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu jest wypełnienie „Karty Dziecka i Umowy Edukacyjnej”, zapoznanie się rodziców ze Statutem i Regulaminem placówki, podpisanie „Umowy świadczenia usług przez Klub Dziecięcy”.

7. Rekrutacja dzieci odbywa się zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rekrutacji”.

8. Klub zapewnia dzieciom w ciągu dnia wyżywienie w postaci śniadania, obiadu dla grupy przedpołudniowej oraz obiadu i podwieczorku dla grupy popołudniowej oraz napoje ciepłe i zimne. Wyżywienie realizowane jest w postaci cateringu, dostarczanego przez zewnętrzną firmę cateringową w konsultacji z dietetykiem.

9. Usługi oraz wyżywienie w Klubie są wliczone w opłaty miesięczne.(Czesne wpłacane jest  do 10 go dnia każdego miesiąca za dziecko i nie podlega zwrotowi w razie choroby lub nieobecności dziecka.)    10. KLUB DZIECIĘCY jest otwarty przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz wakacji 10 dni a także przerwy bożonarodzeniowej konkretne dni są wymienione w umowie edukacyjnej oraz sytuacji kryzysowych a także ewentualnych decyzji wydanych przez Prezydenta miasta Gdańsk.

PRAWA DZIECKA W KLUBIE

1. Do Klubu uczęszczają dzieci w wieku 1– 3lat.(do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku,gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.)

2. Dzieci w Klubie mają prawo do:

– podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej,

– akceptacji, takimi jakimi są,

– snu i wypoczynku, jeśli są zmęczone,

– spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,

– zdrowego żywienia,

– ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

Zajęcia dydaktyczne w Placówce:

Zajęcia prowadzone są zgodnie z  MEN oraz w grupie starszaków działamy na przewodniku „ Tropiciel” natomiast z maluszkami  prowadzony jest program autorski wychowawców.

Zajęcia dydaktyczne :

– plastyczne i techniczne

– sensoryczne

– jez. angielski

– tańce

– rytmika

– kulinarne

Rodzice/Opiekunowie Prawni mają obowiązek:

– podpisać umowę świadczenia usług

– regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Klubie

– odbierać dzieci w godzinach określonych w umowie

– informować opiekuna/opiekunkę o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Klubu

– znać i przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu i innych regulacji obowiązujących uczestników Klubu

– przyprowadzać do Klubu dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Klubie jakichkolwiek leków (w Klubie nie podaje się żadnych leków);

– zgłaszać opiekunowi/opiekunce niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

– uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Klub

– bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi/Kierowniczce w grupie o wszelkich zmianach danych teleadresowych

– informować telefonicznie lub osobiście Kierownika/Kierowniczkę Klubu o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka

– dostarczyć do Klubu informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w Klubie

– kontrolować, co dziecko zabiera do Klubu i z Klubu

ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W KLUBIE

1. Osoba przyprowadzająca dziecko do Klubu obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunowi/opiekunce

2. opiekun/opiekunka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do Klubu, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji Klubu.

3. Do Klubu przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

4. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, opiekun/opiekunka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Klubu przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Klubu

5. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

6. Po odebraniu dziecka rodzic/prawny opiekun nie zezwala się na poruszanie się dziecka po terenie Klubu bez opieki.

7. Zabrania się pozostawiania przez rodziców wózków, rowerków, motorów na terenie Klubu bez nadzoru.

ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z KLUBU

1. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie wystawiane jest na wzorze obowiązującym w Klubie.

2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie opiekuna/opiekunki go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości opiekun/opiekunka kontaktuje się z rodzicami.

3. opiekun/opiekunka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

4. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny ustalonej w umowie, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Kierownika/Kierowniczkę Klubu o spóźnieniu i rodzic  jest zobowiązany do zapłaty za nadgodziny.

5. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z placówki do godziny 17:00 i rodzic nie odbiera telefonu przez 30 min po godz 17:30 Kierownik placówki zawiadamia Komisariat Policji.